نقاشی - محمود جوادی پور

files-exhibitions-JavPai6948[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 122 * 154
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ و روغن روی تخته سه لا
files-exhibitions-JavPai2617[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 41 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai1024[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 43
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai5483[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 37 * 53
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai4910[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 65 * 44
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai6433[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 53 * 43
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai8506[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 195 * 135
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۱
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai9045[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 167 * 127
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai8623[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 210 * 136
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۷
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai6027[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 76 * 102
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۶
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai5879[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 73 * 77
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۱
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai1483[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 73 * 77
تاریخ خلق اثر: ۱۳۶۱
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai5249[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 24
تاریخ خلق اثر: ۱۳۵۷
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai2946[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 50
تاریخ خلق اثر: ۱۳۵۹
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai1939[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۶
تکنیک : 11
files-exhibitions-JavPai7656[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۶
تکنیک : 11