طراحی - احمد اسفندیاری

files-exhibitions-EsfDra8749[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 18 * 12
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfDra2073[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 18 * 12
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfDra3379[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 10 * 13
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfDra9529[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 10 * 13
تاریخ خلق اثر: ۱۳۴۵
تکنیک : 11