نقاشی - منصوره حسینی

files-exhibitions-HosPai9815[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HosPai4639[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HosPai7852[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 65 * 45
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HosPai5453[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 117 * 57
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HosPai3094[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HosPai9185[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HosPai5815[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HosPai2348[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HosPai5266[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HosPai3163[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 45 * 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11