مجسمه - حمید حکیمی

files-exhibitions-HakScu9307[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 43
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ
files-exhibitions-HakScu2908[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 59
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ
files-exhibitions-HakScu9704[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 44
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ
files-exhibitions-HakScu8045[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 31
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مرمر
files-exhibitions-HakScu1089[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 29
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ
files-exhibitions-HakScu4616[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ
files-exhibitions-HakScu2069[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 85
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ
files-exhibitions-HakScu1018[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 65
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مرمر سفید
files-exhibitions-HakScu5883[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 43
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HakScu7819[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 46
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مرمر
files-exhibitions-HakScu1615[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-HakScu5646[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 48
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HakScu3622[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 41
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ سیاه
files-exhibitions-HakScu5733[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 27
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ سیاه
files-exhibitions-HakScu9835[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ سیاه
files-exhibitions-HakScu3365[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ سیاه
files-exhibitions-HakScu5059[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 46
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ سیاه
files-exhibitions-HakScu8797[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سنگ سیاه