نقاشی - جمشید حقیقت شناس

files-exhibitions-HagPai7441[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HagPai6219[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HagPai7660[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HagPai1437[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HagPai5739[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HagPai5688[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HagPai8895[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HagPai5430[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HagPai1454[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11