نقاشی - رعنا فرنود

files-exhibitions-FarPai9184[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 36 * 26
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک و مداد شمعی
files-exhibitions-FarPai4034[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 49 * 43
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai3043[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 48 * 36
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : رنگ و روغن روی کاغذ
files-exhibitions-FarPai7114[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 34 * 27
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai6285[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 39
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai3780[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 66 * 92
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۵
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai4315[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 52 * 41
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۵
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai5050[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 180
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۵
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai3279[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 130
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۷
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai5827[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 90
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۶
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai7717[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 115
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۶
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai4514[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80 * 110
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۶
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai4397[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 180
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۷
تکنیک : 11
files-exhibitions-FarPai5307[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 170 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۷
تکنیک : 11