گوشه های جامانده - ندا صارمی منفرد

files-exhibitions-138561Neda-Saremi[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-01-(24)-site[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-01-(30)-site[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-01-(8)-site[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-01-(25)-site[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-01-(29)-site[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-87953601-(25)-site[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-01-(4)-site[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-01-(7)-site[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-01-(12)-site[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم