خلسه پر لذت - شیرین آزادی

files-exhibitions-513598Azadi[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 100*120
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-IMG-0044-(2)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 100*120
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-IMG-0031[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 155*155
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-IMG-0030[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 155*155
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-IMG-0047[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 130*135
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-IMG-0045[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 130*135
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions--MG-3634[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120*130
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-IMG-0033[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120*130
تکنیک : رنگ روغن روی بوم