حاجی فیروز - شهره قنبری

files-exhibitions-889[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 160*120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-15[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80*70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-4642268[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 160*120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-532971[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-13[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-50-60[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-76130812[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-16[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم