نقاشی - بابک کبود

files-exhibitions-80343Heris-4[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : رنگ و روغن روی تخته سه لا
files-exhibitions-Heris-3[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : رنگ و روغن روی تخته سه لا