نقش ها و تصویر های شکسته - مهرین مختاری

files-exhibitions-IMG-0094[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 25*40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سرامیک
files-exhibitions-IMG-0097[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 35*35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سرامیک
files-exhibitions-IMG-0098[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 35*35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سرامیک
files-exhibitions-IMG-0099[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 35*35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سرامیک
files-exhibitions-IMG-0101[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 35*35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سرامیک
files-exhibitions-IMG-1631[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 25*40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سرامیک
files-exhibitions-IMG-1638[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 25*40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سرامیک
files-exhibitions-IMG-1656[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
ابعاد : 35*35
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : سرامیک