نه آنست که هست!!،نه آنست که نیست؟!! - نازنین زادمهر

files-exhibitions-09-(2)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-photo-2016-01-09-17-08-01[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : آکریلیک و مداد شمعی
files-exhibitions-photo-2016-01-09-17-08-09[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-photo-2016-01-09-17-08-46[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-photo-t-3[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-IMG-1959[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-photo-2016-01-09-17-08-50[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-photo-2016-01-09-17-07-47[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : اکریلیک روی بوم