سوی صدا - سولماز صفایی گل

بدون عنوان
عنوان : بدون عنوان
ابعاد : 25*17.5
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
گامی در فاصله ها
عنوان : گامی در فاصله ها
ابعاد : 53*37
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
رسم جنون
عنوان : رسم جنون
ابعاد : 35*50
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
گسیخته از خاک
عنوان : گسیخته از خاک
ابعاد : 37*30
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
چینه های عین
عنوان : چینه های عین
ابعاد : 25*21
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
تنفس انتظار
عنوان : تنفس انتظار
ابعاد : 36*42
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-DSC06078-(2)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-DSC06075[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا