زمان نامرءی - نرگس سلیمان زاده

files-exhibitions-1-(1)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 180*200
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-1-(3)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 160*140
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-1-(4)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150*160
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-1-(5)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 160*110
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-1-(6)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30*30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-1-(7)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30*30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-1-(8)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 140*145
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-1-(9)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 165*115
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم