مجسمه - گلی توکلی

files-exhibitions-TavScu1601[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:17.5 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu3266[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:18.2 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu7649[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:17 ساتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu8103[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:20 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu3803[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:19.8 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu5381[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : ارتفاع:37 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu7728[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:16 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu8184[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:23.5 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu2429[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:10.5 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu3993[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع: 7.8 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu6891[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:20.3 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu1375[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:14.9 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu6480[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:11.5 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu6399[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:20 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu8351[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:20.5 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز
files-exhibitions-TavScu4779[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : توکلی گلی
ابعاد : ارتفاع:20 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : برنز