نقاشی - احمد اسفندیاری

files-exhibitions-EsfPai7506[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 37 * 42
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai8556[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 38 * 23
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai5388[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 33 * 17
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai1411[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 34 * 25
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai1827[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 33 * 24
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai9172[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 64
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai1580[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 22 * 33
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai7927[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 49 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai2002[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai7485[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 98
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai2918[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai4835[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 73 * 104
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai7611[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai4477[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 57 * 77
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai1838[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 58 * 77
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai1960[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 60
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai4506[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai9994[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 49 * 59
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai5570[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 60 * 68
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai7378[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 39 * 59
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai5291[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 39 * 59
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai6811[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 59
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai6078[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 59
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai4223[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 24 * 24
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai1778[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 23
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai3182[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 26 * 28
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai9991[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 19 * 15
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EsfPai3192[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 23 * 28
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11