زندگی بدون وزن - علیرضا میرزارضایی

files-exhibitions-MirLiv5854[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 195x 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-MirLiv1905[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 190x 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-MirLiv9246[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 185x 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-MirLiv8843[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 155x 140 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-MirLiv9746[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 190x 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-MirLiv3751[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200x 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-MirLiv5152[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200x 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-MirLiv5074[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150x 200 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-MirLiv6743[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 298x 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-MirLiv2051[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 360x 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم