جنگ، کابوس سیاه - مرتضی متقی

files-exhibitions-MotWAR7821[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 84 * 84 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-MotWAR9254[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100x 50 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی قدک
files-exhibitions-MotWAR6313[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80x200 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی قدک
files-exhibitions-MotWAR6701[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100x295 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی قدک
files-exhibitions-MotWAR6389[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80x 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی قدک
files-exhibitions-MotWAR4139[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 80x 200 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی قدک
files-exhibitions-MotWAR1764[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100x 50 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی قدک
files-exhibitions-MotWAR2513[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100x 80 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی قدک
files-exhibitions-MotWAR1358[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100x 150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی قدک
files-exhibitions-MotWAR8535[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100x 50 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی قدک