...سنگ است - مهدی محب علی

files-exhibitions-MohIt-8207[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : بدون عنوان
ابعاد : 100*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-MohIt-9721[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : تا افق
ابعاد : 140 * 140 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-MohIt-6049[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : سپیده دم 2
ابعاد : 100 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-MohIt-8484[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : سپیده دم 1
ابعاد : 100 * 40 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-MohIt-8741[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : سخت باش
ابعاد : 120 * 120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-MohIt-8550[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : زخمی
ابعاد : 120 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-MohIt-7991[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : جدا مانده
ابعاد : 90 * 120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-MohIt-3586[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : درون
ابعاد : 140 * 401 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-MohIt-4430[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : چشم انداز ابدی
ابعاد : 160 * 401 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-MohIt-5099[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : آغوش
ابعاد : 160 * 140 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک و رنگ روغن روی بوم