همگرایی

همگرایی

همگرایی

علی نعمتی
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۲۸ بهمن ۱۳۹۸

همگرایی

اگر باور داشته باشیم که مفهوم طراحی، بعنوان دروازه ی مهم ورود به بخش کثیری از هنرها، تعریفی واحد و یکسان ؛ با نمودی متفاوت دارد، درمی یابیم که عملاً تفاوت ماهوی مابین معماری، نقاشی و یا مجسمه سازی از نظر ذهنیت طراحانه وجود ندارد و همگی از یک جنس طراحی در ذهن آغاز می شوند.

مجموعه حاضر بر اساس تجربه های شخصی مبتنی بر فضای معماری ، بعنوان حرفه و فضای طراحی فیگوراتیو ؛ بعنوان مشغولیت ذهنی ، پدید آمده به نحوی که در مواقع بسیاری هنگام طراحی معماری حضوری جدی از ذهنیت طراحی فیگوراتیو ملموس بوده است.

نهایتاً این ایده به ذهن رسید که طراحی احجام و بناهایی برپایه نگاه فیگوراتیو ، امکان ایجاد فضایی ناشی از همگرایی طراحانه بین طراحی معماری و طراحی فیگوراتیو را میسر می سازد که این مجموعه تلاشی در این راستا به حساب می آید.

این نمایشگاه را به دو آموزگار دلسوز و مهربانم در حوزه طراحی تقدیم می کنم . بزرگانی که صادقانه به من آموختند و عاشقانه دوستشان دارم :

پدر عزیزم  ؛ مسعود نعمتی

معلم همیشگی م  ، احمد وکیلی

علی نعمتی

بهمن