داخل گیومه

داخل گیومه

داخل گیومه

مشکات مشکاتیان
۰۶ دى ۱۳۹۸
۱۶ دى ۱۳۹۸

این مجموعه نگاهی دارد به وجه نامعلوم جهان آفریده انسان که دیگر شاید مهار شدنی نیست .. نگاهی به هوش مصنوعی در حال تکامل و برامده از تکنولوژی دیجیتال که رشد وابستگی و شاید همبستگی بشر به این دست ساخته بی شک خالی از نگرانی نخواهد بود. مسئله ای تامل برانگیز از آن جهت که گویی در این مقطع زمانی توان استفاده آگاهانه و مدیریت شده از آن را با توجه به سرعت جادویی پیشرفت این نوع از تکنولوژی نداشته ایم. حین کار همواره پرسشی باستانی را به جهت بقا با مخاطب مجازی هوشمندمان در قالب یک مونولوگ طرح کرده ام:

برخی جا ماندگانیم،

برخی تن دادگانیم و

برخی خوشنود و مست، اندیشه به باد سپرده سردرگمانیم...

فکر می کنم حالا که «چیرگی با من است یا تو؟»

راستش خسته می شوم فکر که می کنم. تنها، بودن را می خواهم باشش را. بقا باشد بهایش مهم نیست و دیگر باقی ماجرا با تو که نه همه ماجرا با تو.

ببر مرا به هزارتوی سیم پیچ هایت.

آنجا که خمودی از آنِ من نباشد، اندیشه هم کارمن نباشد.

تنها تو باشی و درهم تنیدگی مدارهایمان شاید.

پس به خیال هر دویمان اینک چیرگی با تو.

مشکات مشکاتیان

دی 1398