بیجا مانده

بیجا مانده

بیجا مانده

المیرا سلامت
۲۴ آبان ۱۳۹۸
۱۱ آذر ۱۳۹۸

بیجا مانده


کفش هایی که راه رفتند، لباس هایی که پوشیده شدند و گاه نپوشیده باقی ماندند، قاب هایی که از عکس ها پر و خالی شدند و مایی که همچنان در چرخش زمان تاب میخوریم.

بی جا مانده، گردهمایی اشیاء و افرادی است که به جا مانده اند.

تصویری است از تجربه‌ی زیسته

یادبودی است از قدم های برداشته شده

ویادمانی است از لحظات تلخ، شور و اما شیرین زندگی

المیرا سلامت

آبان 1398