منظر

منظر

منظر

۲۴ خرداد ۱۳۹۸
۰۳ تير ۱۳۹۸

در جهان هستی و این دنیای پر تلاطم، هنر به صورت یک زنجیره مدورعمل می کند که سعی در به نمایش گذاشتن میزان زیبایی موجود در طبیعت را دارد.

طبیعتی که مملوء از رموز بی پایانیست و برای درک بهتر آنها دیدن زیرساخت های وجودی از دیدگاه دیگری نیاز هست. پیش آمد هایی که گاه زیبا هستند و گاه پرده از آن بر می دارند. وسعت زیبایی و اسرار موجود در طبیعت دو مقوله ی جدا نشدنی از هم هستند که شور و اشتیاق وصف ناپذیری در انسان ایجاد می کنند.

در رویداد پیش آمده، می توان حس کرد فضای بکر و به دور از آلودگی را

فضای سرشار از احساس پاکی زندگی را...

طراوت بر جای مانده از سبزی درختان، آرامش موجود در لکه های رنگ را...

همگان در باد می رقصیدند و تو با کشیدن آسمان درونت به چه می اندیشیدی؟!

شروین کندری

خرداد 1398