بدون عنوان

بدون عنوان

بدون عنوان

هروس بندری
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸

این نمایشگاه سومین مجموعه و نمایشگاه انفرادی آقای هروس بندری می باشد و  با تمرکز بر موضوع منظره و با تاکید بر ساده سازی و انرژی رنگ در تصویر .

تمامی 14 اثر نمایشگاه منتخی هستند از آثار بیشمار ایشان که با حضور در مناطق مختلف طبیعت ایران شکل گرفته اند.