بدون عنوان

بدون عنوان

بدون عنوان

نازنین بخشنده
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
۰۶ اسفند ۱۳۹۷

در نمایشگاه حاضر، طبیعت بی جان، دستمایه من برای ورود به دنیای طرح و رنگ بوده است. اشیا در فضای اطراف خود مستحیل شده ودر این مرز تجرید، هویتشان دچار دگردیسی میشود.

نازنین بخشنده

بهمن 97