بدون عنوان

بدون عنوان

بدون عنوان

افرا صفا
۲۸ دى ۱۳۹۷
۰۸ بهمن ۱۳۹۷

آنچه می توانست باشد و آنچه هست، همه به یک انجام اشاره دارند؛ که همواره حاضر است.

تی. اس. الیوت