وضعیت اضطراری

وضعیت اضطراری

وضعیت اضطراری

سولماز حشمتی
۰۹ آذر ۱۳۹۷
۱۹ آذر ۱۳۹۷

شهربازی ؛ سرزمین پر‌هیجان بازی و تن‌آسایی است، آرمانشهر همه کودکان زمین.

برای من اما این شادی، خاطره ای دو سویه است ؛ هیجانی آکنده از هراس و هم زمان ترس از غیاب انسان‌ها، هوار سنگینی از سکوت و سکون یک فقدان. راه رفتن بر لبه دیوار است، موقعیتی که در آن تاریکی و روشنایی در انتهای یک جدال جانفرسا، خسته و درمانده با هم به آشتی رسیده‌اند و از دل این صلح ناپایدار، پرهیب‌هایی در حال نابودی و زوال خودنمایی می‌کنند، اشباحی باقی‌مانده از روزگار سپری‌شده آدم ها.

 سولماز حشمتی

آذر 1397