بدون عنوان

بدون عنوان

بدون عنوان

نوید ظفر علیزاده
۰۴ آبان ۱۳۹۷
۱۴ آبان ۱۳۹۷

« برای اینکه ببینم چشمانم را میبندم» پل گوگن

نوید ظفرعلیزاده در پی سانحه ای دردناک که منجر به اختلال بینایی وی برای مدت زمانی شد، با روحیه ای لبریز از غم، استرس و نگرانی ِحاد زیستن، بیش از هرزمان به عمل نقاشی نیازمند گردید . نمایشگاه حاضر حاصل این دوره زندگی هنرمند است. تابلوهایی وهم انگیز، هراسناک و نستاً هجوآمیز که برای هنرمند بیشتر به قصد رهایی از موقعیتی آزاردهنده شکل گرفته اند و نه آفرینشی جدید. ترکیب بندی هایی که بیننده می تواند شدتِ جسارت را در کنشی نقاشانه احساس کند، کنشی که از اعماق وجود و چشمِ دل نقاش نشأت گرفته است.

ظفرعلیزاده در نقاشی خود به اهمیت طبیعتِ درونی خویش همچون دنیایی مستقل، با نظام ساختاریِ خاص پی برده و در حین کار از ژرفای وجود خویش الهام میگیرد و در این بسترِ کاری رنگ، خط و تا حدی فضا در نگاه و دستان وی موقعیت صحنه ای خود را نسبتاً از دست داده و موقعیتی ناپایدار به خود میگیرد. به گونه ای که در یک همزمانی بین عینیت و ذهنیت برای بیننده قابل رویت جلوه می نماید.

اکنون این نقاش کوشا در روند کاری خود و به دور از الگوهای از پیش ساخته و دست و پا گیر در نقاشی، به مرحله ای قابل توجه رسیده است: توجه بیش از پیش به مکانیزم های حسی برگرفته از جهان سیال درون.

پرویز حیدرزاده

آبان 1397