files-exhibitions-13)قطر12[a96f51529980efce95ac2579addc508f].jpg

نگار مالک اشتر
۰۸ دى ۱۳۹۶
۱۸ دى ۱۳۹۶
زندگی به مانند الیافی درهم تنیده، نقشی از خاطرات را برای ما برجا می گذارد به طوری که حتی با شکافتن این خاطرات نمیشود آن ها را به فراموشی سپرد و ردّپای آن همیشه باقی می ماند ، و آینه ها در مسیر زندگی هرشخص به ما این فرصت می دهند که شاید لحظه ای بتوانیم خود را در زندگی آن فرد تصور کنیم.