فضولی در تهران

فضولی در تهران

فضولی در تهران

آرش اکبری سنه
۲۴ آذر ۱۳۹۶
۰۵ دى ۱۳۹۶
فضولی در تهران
سالها قبل او را در یکى از زادروزهاى تولدش "راهنماى چشمهایم" خطاب کردم و به راستى تا به امروز حضور وى را همیشه در پس وجودم به روشنى حس میکنم، على ایحال مجموعه "فضولى در تهران" را به هزار دلیل شخصى تقدیم میکنم به دوست و استاد عزیزم شهریار توکلى.
تهران را همیشه عکاسى کردم، گویى تهران با من و من با تهران بودم، از آسمانش گرفته تا آسفالت کف خیابان هایش، از دیوار نوشته های عجیب و غریب و گرافیتى هاى پنهان تا درختان خیابان ولى عصر؛ متروپلى عجیب که شبیه به همه شهرها و در عین حال شبیه به هیچ شهر دیگرى در این کره خاکى نیست، شهرى که میتوان با دیوارها و آسمانش سایه مردمش را به خوبى و وضوح دید.
تصاویر این مجموعه بخشیست برگرفته از عکسهاى زیادی که در مدت بیش از ١٢ سال متمادى ثبت و سعى کردم گوشه اى از آن را که حاصل "فضولى"هاى بى پایانم در کوچه پس کوچه ها و خیابانهاى تهران بوده به نمایش عموم بگذارم.
آرش اکبرى سنه / آذرماه ١٣٩٦