گوشه های جامانده

گوشه های جامانده

گوشه های جامانده

ندا صارمی منفرد
۲۸ مهر ۱۳۹۶
۰۸ آبان ۱۳۹۶
همه جای این خانه برایم آشناست.
آدمها رسوب کرده اند اینجا
تنیده اند با در و دیوار
عجین شده اند با اشیا توی اتاق
اینجا مکان تشویش و شوریده گی ست
شاید هم ماوای من
جایی هستیم که تن و زبان تن حاکم است.
همه چیز از گوشه و کنار به تن راه پیدا می کند
آدمی معروض زیسته هایش است
معروض زمان است
مثل مکان که معروض زمان
برگرفته از مکان های مارگریت دوراس