بداهه پردازی های شراره صالحی

بداهه پردازی های شراره صالحی

بداهه پردازی های شراره صالحی

شراره صالحی
۲۷ مرداد ۱۳۹۶
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

طى سى سال فعالیت حرفه اى هنرى، نقاشى ایرانى وساحت معنوى آن، همواره ذهن مرا به خود مشغول کرده است. این دلمشغولى دیرین ، همچون معشوقه اى که گاه گاه از روزنى رخ می نماید، هر از گاهى در بین دوره هاى مختلف کارى من پدیدار شده است .
آثار ارائه شده در این نمایشگاه ، چهارمین دوره ى متاثر از آثار نقاشى ایرانى در بین مجموعه هاى گوناگون کارهایم است. اهمیت این گروه از آثار از آن جهت است که به صورت بداهه و با سرعت ، بدون هیچ طراحى اولیه ، با ماژیک هاى طلایى و سفید بر روى فوم سیاه نقش بسته اند : جستجویى دیگر در راستاى یافتن بیانى نوین و متناسب با ویژگى هاى جهان معاصر براى نقاشى ایرانى.