استحاله ذهن در انسان معاصر

استحاله ذهن در انسان معاصر

استحاله ذهن در انسان معاصر

مهدیه دوستوندی
۱۶ تير ۱۳۹۶
۲۶ تير ۱۳۹۶

"زندگی رنج است"
استرس،وسواس و سایر اختلالات روانی ،بخشی از وجود نوع بشر می باشد،به ویژه در روزگار معاصرما جریانات اجتماعی و فرهنگی،اقتصادی و ... همگی اضطراب آفرین و موجب رنج است.
دنیای ما جای امنی نیست و انسان از هیچ درامان نمی باشد و هر "چیز"ی می تواند منجر به اتفاق شود و به تبع آن در ذهنی پیچیده و سخت قانع به "کابوسی دائمی "بدل گردد که گذار از آن زمان بر و گاه ناممکن و فزاینده می گردد.
مجموعه ی پیش روی انعکاس کاراکتر خودمن است ، برخوردهای وسواسی در چینش و رنگ گذاری فرم ها،نوشتاری  تعامدا ناخوانا که تشویش های درونی ام را  درمتن خود پنهان نموده،ممکن است موجب تعجب مخاطب گردد و یا می تواند شدیدا مورد همزاد پنداری او قرار گیرد.

مهدیه دوستوندی
پاییز 1395