نقاشی

نقاشی

نقاشی

نوید فرد
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶

مجمــوعه آثار سیاه و سفید من یک سرى کـــارهاى تجربى هستند که با اکریلیک و زغال بین سالهاى 1393 تا 1395 خلق شده اند. اکثـر این نقاشى ها در حال و هواى آبستره -فیگوراتیو هستند. پیدایش این مجموعه از ابتدا با تعیین موضــوع خاصى آغاز نشده و این اولین بار است که در زندگــى شخصى ام احساس کردم که کمى باید از چهار چوب هاى هنــرى فاصله بگیرم و اجازه دهم که ناخودآگاهم با تکنیک ها و شگــفتى هاى تجربى کار کردن دست به دست هم داده و آثارى متفاوت را خلـق کنند. اینکه این حس

و حال من از کجا نشأت گرفته را باید از زندگى پرسید. بى تردید اتفاق هاى روز مره دنیاى شخصى ام در ارائه مفهــوم تک تک کارها به شما بى نقش نبوده اند. براى پایان سخن شاید بی ارتباط نباشد اگر دست به دامان بخشى از رباعیات عارف قرن چهارم و پنجممان ابوسعید ابوالخیر شوم ...

هر چند ز کار خود خبر دار نى ام

بیهوده تماشاگر گلزار نى ام

بر حاشیه کتاب چون نقطه شک

بیکار نى ام اگر چه در کار نى ام ...

نوید فرد-بهار 96