خلسه پر لذت

خلسه پر لذت

خلسه پر لذت

شیرین آزادی
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶

سطوح تخت و تهی از هرگونه ردپا و نشانه بشریت

برهنه از حیات و یا بهتر است بگویم برهنه از حیات با تعاریف آشنای زمینی

در اعماق این سکون و از لابه لای سکوت مطلق ِ

چرخشهای رقص گونه ای خودنمایی میکند که از قضا ِ کاملا در تضاد است با برهوتی که نه زمانی دارد و نه مکانی ِ

این معلق بودن فرمها در فضای خالی نشانه ایست از تولد و زندگی ِ

حال این زندگان ی زمینی است یا به سیاره ای دیگر تعلق دارد مساله ای است که مرا به چالش کشیده ِ

بی مکان و زمان بودن فرمها ی دوار در پس زمینه ای بکر مرا به خلسه ای پر لذت فرو برد و نتیجه اش مجموعه ای است با همین

نام خلسه ی پر لذت .