حاجی فیروز

حاجی فیروز

حاجی فیروز

شهره قنبری
۲۲ بهمن ۱۳۹۵
۰۲ اسفند ۱۳۹۵

حاجی فیروز

مجموعه حاضر با نام "حاجی فیروز" نگاهی سمبولیک به یک پرسوناژ قدیمی ایرانی دارد.

حاجی فیروز در آتشکده ها نگهبانی و محافظت از آتش را بر عهده داشت تا این عنصر اصلی طبیعت همچنان پا برجا بماند و خاموش نشود .همچنین سیاهی صورتش حکایت از دود آتشی بود که از آن نگهبانی میکرد .

به روایت آیین میتراییسم سرخی پوشش اش آتش را تداعی میکند .

قبل از سال نو حاجی فیروز با آمدنش به کوچه و خیابان ها همراه با رقص و شعرخوانی علاوه بر ایجاد شور و هیجان با چهره سیاهش پیام آور پایان زمستان وتاریکی ها و شروع سال نو ,رویش زندگی و باروری بود .

آیا در این عصر و زمان همچنان پیام و دعوت او شنیدنی و نوید بخش است،

یا در غوغای فناوری و پیچیدگی های زندگی معاصر کمرنگ و محو شده است؟