من شهر هستم

من شهر هستم

من شهر هستم

آرش اکبری سنه
۲۴ دى ۱۳۹۵
۰۴ بهمن ۱۳۹۵

من شهر هستم،

همه از من می گویند؛ گویا موجود عجیبی هستم.

از اینکه پاک یا آلوده، خلوت یا شلوغ و زیبا یا زشت هستم.

میلیون ها نفر در من زندگی می کنند و هزاران هزار نفر روزانه به سمتم سفر می کنند تا من را ببیند.

در من مغازه، خانه، موزه، خیابان و تفریحگاه می سازند و دست آخر هم بر روی دیوارهایم نقاشی می کنند.

در من زندگی می کنند و در من می میرند.

می گویند هر شهر داستانی دارد و این داستان من است.