دیالکتیک در اعماق درون

دیالکتیک در اعماق درون

دیالکتیک در اعماق درون

وحید حشمتی
۱۹ آذر ۱۳۹۵
۲۹ آذر ۱۳۹۵

دیالکتیک در اعماق درون

ختلاط و ارجاعات بینا فرهنگی امری اجتناب ناپذیر است. به دیگر بیان، جریان پارالل شرق و غرب،

سنت ومدرنیته ونه تقابل پارادوکسیکال خصمانه صرف این دو.بوم ورنگ مدیوم کنونی من در تلاش

برای ابراز این درهم تنیدگی تفکر بومی با اسلوب نقاشی معاصر غربی است.

درهم آمیختگی میان سنت و مدرنیته،خلأ وملأ توأمان، پرگویی وسکوت،بی نظمی و انضباط ونقوشی

که برخی برجسته هستند اما نقش برجسته نیستند وگاه خراشیده اند. وقوع دفرماسیونی آگاهانه به

منظور باز تولید اِلمان های آشناست. تلاشی برای استفاده از رنگ وعناصر بصری که ماهیتی ایرانی

دارند اما عاری از احتیاط نقاشی ایرانی و تقلید صرف، با اسلوب نقاشی معاصر و با کنشی نقاشانه

بدنبال انتزاعی هارمونیک است که ضمنا بالقوگی اثر هنری را برای تأویل مخاطب مصون بدارد.

برخاستگاه آثارپیش روی، ذهن بیش فکر و در هم ریخته ایست که جدای از ارضاء حس نقاشانه خود،

.بدنبال روشنگاهی برای کاتارسیس و لذت فلسفیدن است

وحید حشمتی