زیبایی روزمره

زیبایی روزمره

زیبایی روزمره

لیدا ارزاقی
۰۶ خرداد ۱۳۹۵
۱۳ خرداد ۱۳۹۵

تمدن بشری روز به روز فضای غنـی‌تر‌ و مزدحم‌تری را برای زندگی فراهم
می‌آورد و مـا همواره زیر رگبار بی امانی از تصاویـر، اشیا و مصنوعات خرد و
کلانی هستیم که تمامی تـوجه ما را به خود معطوف کرده‌اند. همه‌ی ایـن‌ها
همراه با زندگی مدرن و پرمشغله‌ی ما فرصتی بـرای تـوجه به پیرامون باقی
نگذاشته و اطراف بیشتر ما را مملو از هیاهوی خاکستری رنگ کرده‌اند.

من به جست و جوی فراموش شده‌ها و جامـانده‌هایی هستم که تار و پود
فرش گسترده ی شهرند، تا یادآور زیبایی های فراموش شده‌ای باشم که در آن
غوطه وریم