نقش ها و تصویر های شکسته

نقش ها و تصویر های شکسته

نقش ها و تصویر های شکسته

مهرین مختاری
۲۱ آبان ۱۳۹۵
۰۲ آذر ۱۳۹۵
با رنگ و لعاب نقاشی می کنــم.
با حرارت زیاد کـــــاشی ها در کوره پخته می شــوند.
عناصر مختلف تصویری را بارها تغییر می دهم.
کـــاشی ها بارها و بارها حرارت می بینند.
تعـــدادی از آنــها تاب نمی آورند و می شـــــکنند.
با رنگ آبی که رنگ مــهربانی ست، شکسـته ها را  بهم پیـوند می دهـم.

                                                             مهرین مختاری-پاییز 95