افسانه های بعد پنجم

افسانه های بعد پنجم

افسانه های بعد پنجم

مریم هاشمی
۱۶ مهر ۱۳۹۵
۰۳ آبان ۱۳۹۵
کارهای من ریشه در کودکی ام در تهران دارد و الهام گرفته از زندگی پرماجرای  روزانه ام روی عرشه یک قایق است.
 نقاشی برایم بسیار شوق آور است ،  هنـگام کار لذت فراوانی را تجربه می کنم و
همواره مشتاق دعوت بیننده به کـاوش و جستــجو در ضمیر ناخوداگــاه و تخیل هستم.
آبرنگ، مداد رنگی، جوهـر و اکریلیک ابزارهای  بیان مورد علاقه ام هستند و هر کدام بخش خاصی از وجودم را ابراز می کنند.
سالهای اخیر تجربه هایی در زمینه درک زبان ناخودآگاه به دست آورده ام  که در جهت درک تازه ای از کارهـــای خودم و سایر آثار تصویری من را کمک نموده اند. همچنین یاری ام کـرده اند برای شـناخت بهتر خود، دیگـران ودنیای اطـــرافم.