طبلا

طبلا

طبلا

صدیقه صفارزادگان
۱۱ شهريور ۱۳۹۵
۲۱ شهريور ۱۳۹۵

طبــــلا

چیـــزی می گوید و

انعکــــاس صدایش

در کاسه سر جا به جا می شود

هریک از ما خیالی می کنـد

و چون سکــوت می کنـــد

فریادش را می شنویم

.

.

.

سالهـا، از طبیعت نقاشـــی می کردم که به دنیای انتـــزاع نزدیک شدم.

دنیـــایی که در ان نقاشـــی همچـون شعــــر با باطن و حالت باطنــی

ســر و کار دارد و دیگــــر کیفیت واقعیت ملمـــوس به جهـــان مرئی

و موضــوع نقاشـی وابســــته نیست و در این کشــف و اتفاق اســت

که رنگ ها رنگ دیگـری می گیـرند و به جای یکدیگــر می نشینند و از

دریچه چشـم دیگـــری به جهـان می نگرند.

صدیقه صفارزادگان_ 1395