فیروزه امینی

files-artists-AminiFirouzeh[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
متولد 1320 نیشابور – ایران نمایشگاه های انفرادی: 1383 گالری آریا 1381 گالری آریا 1379 گالری الهه 1378 گالری آریا 1376 گالری سبز و شرکت در بیش از 40 نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از ایران