فرشید ملکی

files-artists-MalekiFarshid[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
تاریخ تولد:1322 تحصیلات: 1341،دیپلم ریاضی ازدبیرستان دار الفنون. 1347،لیسانسدر رشته گرافیک از داشکده هنر های تزئینی. 1357،فوق لیسانس در رشته نقاشی از دانشگاه ردینگ انگلستان. نمایشگاههای نقاشی وطراحی انفرادی: 1347،نمایشگاه نقاشی در تالار قند ریز تهران. 1352،نمایشگاه نقاشی درتالار قند ریز تهران. 1353،نمایشگاه نقاشی در تهران گالری تهران. 1363،نمایشگاه نقاشی در انستیتو گوته تهران. 1368،نمایشگاه نقاشی در گالری شیخ تهران. 1370،نمایشگاه نقاشی در گالری گلستان تهران. 1372،نمایشگاه نقاشی در گالری اریا تهران. 1373،نمایشگاه نقاشی در گالری اریا تهران. 1377،نمایشگاه طراحی در گالری اریا تهران. 1382،نمایشگاه طراحی در گالری هفت ثمر . نمایشگاه های نقاشی وطراحی گروهی : تعداد زیادی نمایشگاه های گروهی در گالری ها وموزه های ایران،انگلستان،ارمنستان،عربستان. سوابق شخصی :استاد یار تمام وقت در دانشگاه هنر ودانشگاه ازاد اسلامی،دانشگاه الزهرا ،سوره وجهاد دانشگاهی،اصفهان