فرح اصولی

متولد 1332 زنجان لیسانس گرافیک از دانشگاه هنر برگزاری نمایشگاه های متعدد در ترکیه ، فرانسه، چین ، ایران