المیرا سلامت

متولد 1367، تهران کارشناسی مجسمه سازی، دانشگاه هنرتهران،1389 دانشجوی کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشگاه هنر تهران عضوانجمن مجسمه سازان ایران دریافت جایزه اول در ششمین جشنواره جوان خوارزمی، تهران، 1383 نمایشگاه های گروهی گزیده ای از فرایند مجسمه سازی معاصر ایران، نگارخانه فروهر، تهران، 1390 نمایشگاه مجسمه گروهی قلک ، گالری حنا، تهران، 1390 دومین دوسالانه مجسمه های فضای شهری، نگارخانه برگ، تهران، 1389 نمایشکاه گروهی مثلث، کافه گالری ایرانشهر، تهران، 1389 نمایشکاه گروهی مجسمه سازی، کافه گالری ایرانشهر، تهران، 1389 اولین نمایشکاه سالانه مجسمه دانشگاه هنر، نگارخانه لاله، تهران، 1389 نمایشگاه گروهی مجسمه دانشجویان دانشگاه هنر، نگارخانه لاله، تهران، 1389 هفتمین جشنواره جوان خوارزمی ، تهران، 1384 ششمین جشنواره جوان خوارزمی ، تهران،