عیسی جباری

\"تنها\"، 4 گالری و \"با هم\" در هفت گروه و همیشه بدون تاریخ بدون امضا تخفیف نمی دهم بخود تلخ می گیرم بهانه \"خود آموختگی\" را دوست ندارم 20 سال است کسانم مرا رنگی می یابند و هنوز انگیزه آفرینندگی می کشاندم اتفاقاتی ساده لکه های دامنگیر خرابی های بی تقصیر هیجانات معمول لذت های کوچک بله، من حاصل پنجاه و هفتم آزربایجان - ممقان