مرضیه قاسم پور

files-artists-4-5841610247927498131[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر نیشابور

کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس تهران

عضو انجمن نقاشان ایران

مدرس دانشگده هنر شوشتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

مدرس نقاشی و طراحی جهاد دانشگاهی تهرانسوابق نمایشگاهی:

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری آریا 1393

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری پردیس ملت 1394

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری پردیس ملت 1395

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری باغ موزه تهران 1395

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری چهار 1396

کسب چندین مقام برتر نقاشی بین سال های 87 تا 98

کسب مقام های اول و دوم در کارگاه های یک روزه نقاشی دانشگاه هنر نیشابور و دانشگاه تربیت مدرس تهران