نازنین بخشنده

files-artists-Artist-Portrait-1[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

نازنین بخشنده

تاریخ و محل تولد: تهران 1352

تحصیلات: کارشناس شیمی کاربردی- دانشگاه اصفهان 1374

سوابق:

نمایشگاه انفرادی:

نگاخانه سیحون 1382

نگارخانه سیحون 1383

نگارخانه 26 1395

نگارخانه الهه 1397

نمایشگاه گروهی:

نگار خانه بنفشه 1377

خیریه امام علی فرهنگسرای امیرکبیر1377

دو سالانه آبرنگ- فرهنگسرای نیاوران 1378

نگار خانه سیحون: 1383

عضویت:

عضو انجمن نقاشان ایران