سولماز صفایی گل

files-artists-photo-2016-08-15-17-25-052[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
۲۸ مرداد ۱۳۹۵
۰۷ شهريور ۱۳۹۵سولماز صفایی گل
متولد 1359، ایران، همدان
لیسانس فیزیک کاربردی

برگــــــــزیده ی جشـــنواره بین المــــللی Aesthetica Creative Work Competition انگلســتان 1391
مقام سوم پنجمین جشنواره طراحی هنـــــــر جــوان، 1390
برگـــزیده ی دومین جشنواره تجســـمی شهر، طراحی، موزه ی امام علی، دکتر سندوزی 1388